Home Korlátolt Felelősségű Társaság

Korlátolt Felelősségű Társaság

Röviden:

  • 1 vagy több személy (vagy társaság) alapíthatja.
  • Alaptőke minimum: 500 000 Ft Tagok (alapesetben), csak a befizetett alaptőke részüket veszíthetik el, ha a vállalkozás tartozást halmozott fel.

Részletesen:

A korlátolt felelősségű társaság (rövidítése: ” kft.”) olyan cég, amely előre meghatározott
összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki.
A társaság kötelezettségeiért – törvényben meghatározott kivétellel – a tag nem felel.
A korlátolt felelősségű társaság elnevezést – vagy annak „kft.” rövidítését – a társaság cégnevében fel kell tüntetni.

Pl. Kiss Péter Alapító által befizetett törzstőke 200 000 Ft. A társaságnak 1 000 000 Ft kötelezettsége keletkezett. Kiss Péter befizetett 200 000 Ft-ját, a társaság teljes egészében felhasználhatja, de magánvagyonát alapesetben a kft. tartozása nem veszélyezteti.

A korlátolt felelősségű társaság meghatározott mértékű törzstőkével (jegyzett tőkével)
alakul, amely a törvény szerint minimálisan 500 000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű kell legyen.
A társaságnak a törzstőkéjéhez az egyes tagok hozzájárulnak, az általuk teljesített pénzbeli, vagy nem pénzbeli hozzájárulást törzsbetétnek nevezik.
A törzsbetétek együttes összege képezi a társaság törzstőkéjét. A tagnak a kötelezettsége a társaság irányában csak az általa vállalt vagyoni hozzájárulásnak a teljesítésére terjed ki, illetőleg a törvény lehetőséget ad arra, hogy a törzsbetét szolgáltatásán kívül a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulást is szolgáltasson.
A tag felelőssége tehát korlátozott, ugyanakkor magának a társaságnak a felelőssége
korlátlan a hitelezők irányában, a társaság saját vagyonával teljes mértékben felel.


Pl. Szabó János és Kovács Kázmér Kft. Alapít. Szabó János, 150 000 Ft készpénzt és
100 000 Ft értékű szerszámot, Kovács Kázmér, 200 000 Ft-ot szeretne alapító tőkeként a vállalkozásba vinni. Kettőjük összesen: 450 000 Ft értéket adnának. Pénzbeli hozzájárulásnak egész 100 000 Ft-nak kell lennie, így Szabó János, 150 000 Ft, pénzbeli hozzájárulása, nem fogadható el. Szabó Jánosnak, nincs több pénze, ezért 100 000 Ft-ra módosítja felajánlását. Így kettőjük összesen 400 000 Ft-tal alapítanának Kft-t. A törvény, minimum 500 000 Ft-ot ír elő. Kovács Kázmér, felajánlja, hogy ő 100000 Ft-tal többet fizet. Sajnos, ez az összeg, csak pár hónap múlva áll rendelkezésére. Semmi baj. A törvény, 1 év haladékot biztosít.

A nem pénzbeli anyagi hozzájárulást szolgáltató taggal együtt korlátlanul és egyetemlegesen felelnek azok a tagok is, akik a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatáskori értéket meghaladó értéken fogadták el.


pl. Szabó János 100 000 Ft értékű gépe, amelyet alapító tőke ként a vállalkozásba vitt, nem ér csak 20 000 Ft-ot. A kft. Tartozása 600 000 Ft, amit kifizetnek a 400 000 Ft készpénzből. Hitelező elfogadja a szerszámgépet is, de az nem ér 100 000 Ft-ot. Ekkor a két alapító, magánvagyonából köteles kifizetni 40 000-40 000 Ft-ot. Törzstőkén felüli 100 000 Ft-ért nem kell helyt állniuk.

Azok a tagok, akik a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sértő határozatot hoztak,
szintén korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben az abból eredő károkért.

A tag felel azért, hogy vagyoni hozzájárulását, illetőleg pótbefizetését a társaságnak teljesítse. Ha ezt az ügyvezetés felhívása ellenére elmulasztja, tagsági jogviszonya megszűnik, és a mulasztás miatt a cégnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel fog tartozni.


pl. Alapító okiratban szerepel, hogy évente egy alkalommal, 100 000 Ft pótbefizetésre kötelezhetők a tagok, ha a többség ezt megszavazza. Amennyiben ezt valaki nem tudja teljesíteni, tagsága megszüntethető.

Kivételes esetben a tag felelősséggel tartozhat a társaság hitelezőinek irányába is. Felel a megszűnt társaság tartozásaiért az a tag, aki a társaság elkülönült jogi személyiségével, illetőleg saját korlátolt felelősségével visszaélt. Amennyiben a tag a társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazatok legalább 75%-val rendelkezik, a társaságra nézve hátrányos üzletpolitikát folytat, és ennek következtében a hitelezők irányában a kötelezettségek teljesítését jelentősen veszélyezteti, a hitelezők kérelmére a cégbíróság kötelezheti a minősített többséggel rendelkező tagot biztosíték adására, illetőleg vele szemben törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmazhat. Ha pedig az ellenőrzött társaság felszámolásra kerül, szintén a hitelezőknek a felszámolási eljárás során benyújtott keresete alapján a bíróság megállapíthatja a minősített befolyással rendelkező tag korlátlan és teljes felelősségét.

 

Kérdése van? Keressen minket!