Home Közkereseti társaság

Közkereseti társaság

Röviden:

  • Legalább 2 tag szükséges.
  • Nincs alapítási minimum összeg, de minden tag köteles az alaptőkéhez hozzájárulni. Ez lehet pénzbeli és/vagy apport.
  • Társaság kötelezettségeiért, ha a cég vagyona nem elegendő, minden tag magánvagyonával is felel.

Részletesen:

A közkereseti társaság (rövidítése: ” kkt.”) tagjai a társasági szerződés aláírásával arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett üzletszerű közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják. A közkereseti társaság jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany. A jogi személyiség hiánya nem a jogképesség korlátozottságát jelenti, hanem mindössze annak kifejeződése, hogy a közkereseti társaság elsődlegesen személyegyesülés, és csak másodlagosan vagyonegyesülés. Ez a következőket jelenti:

A közkereseti a tagjai személyétől elkülönült önálló jogalany, a cégneve alatt jogokat
szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, szerződéseket köthet, perelhet és perelhető.b) a közkereseti társaság cégneve alatt folytatandó üzletszerű közös gazdasági
tevékenységhez szükséges vagyont a tagok bocsátják a társaság rendelkezésére.

A közkereseti társaság a kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel a teljes
vagyonával (korlátlanul), és amennyiben a közkereseti társaság vagyona a hitelezői
igények kielégítését nem fedezi, akkor másodlagosan (mögöttesen) a tagok a saját
vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.A közkereseti társaság jogi személyiségének hiánya miatt előfordulhat, hogy valamely gazdasági tevékenységet közkereseti társaság nem folytathat, mert azt jogszabály csak meghatározott cégformában teszi lehetővé (pl. banki tevékenység csak  részvénytársaságként folytatható).

Kivételesen fordul elő olyan szabályozás, ami valamely tevékenység csak közkereseti társaság vagy betéti társaság cégformában folytatható (pl.: gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenység). A közkereseti társaság főtevékenységének és tevékenységének meghatározása során figyelemmel kell lenni arra is, hogy a konkrét tevékenység folytatását a jogszabály meghatározott cégformához köti-e.

Közkereseti társaság alapításához és a működése során is, legalább két tag szükséges.
A közkereseti társaság alapítására kizárólag társasági szerződéssel kerülhet sor, melynek kötelező tartalmi elemeit a törvény határozza meg.

A közkereseti társaság cégnevében és rövidített cégnevében történhet úgy a cégforma
megjelölése, hogy az a rövidített változatot, a kkt.-t tartalmazza.

A törvény értelmében a közkereseti társaság alapításáról szóló társasági szerződésben meg
kell határozni a közkereseti társaság jegyzett tőkéjét, valamint a jegyzett tőke
rendelkezésre bocsátásnak módját és idejét. Az alapító tagok vagyoni hozzájárulása pénzből
és apportból állhat, és nincs olyan jogszabályi rendelkezés, ami az induló vagyon legkisebb
mértékét vagy a pénz és apport arányát szabályozná. Így közkereseti társaság kizárólag
apporttal is alapítható és bármekkora mértékű lehet az induló vagyon.