SZJA Visszatérítés

Összeállította : Kovács Szilvia

Adó-visszatérítés jár a gyermeket nevelő családoknak 2021. évi jövedelmei után, amelyet

 1. február 15-ig fog az adóhatóság kiutalni a családoknak.
  VISSZADÓ nyomtatvány:
  A VISSZADO nyomtatványon 2021. december 31-ig nyilatkozhat
 • a jogosultságról az adó-visszatérítésre,
 • a kiutaláshoz szükséges adatokról (belföldi bankszámlaszám vagy postai cím).
  Kinek kell nyilatkoznia?
  Azoknak, akiknek az adatai nem állnak teljes körűen a NAV rendelkezésére ahhoz, hogy
 1. február 15-ig megkaphassák az adó-visszatérítést.
  Így tehát nyilatkoznia kell annak, aki:
   családi pótlékra jogosult, de azt nem ő kapja, és ezért nem áll a NAV rendelkezésére a
  kiutaláshoz szükséges postai utalási cím vagy belföldi fizetési számlaszám.
   magzat után jogosult várandós nő, vagy vele közös háztartásban élő házastársa.
   aki rokkantsági járadékban részesül, és év közben ő vagy a vele közös háztartásban élő
  hozzátartozója érvényesíti a családi kedvezményt.
   KATA-s egyéni vállalkozónak
   máshova kéri az adó-visszatérítés kiutalását, mint ahová a családi pótlékot kapja.
  A nyomtatványt több módon nyújthatja be a magánszemély. Az elektronikus beküldéshez a
  magánszemélynek rendelkeznie kell saját ügyfélkapuval:
 • az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban: ONYA: https://onya.nav.gov.hu
 • az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) használatával
 • papíralapon kitöltve, postán vagy személyesen.
  A papíralapú „üres” nyomtatvány letölthető és kinyomtatható a NAV honlapjáról vagy
  elérhető a NAV ügyfélszolgálatain. Papíralapú benyújtáskor a nyomtatványt egy
  példányban kell a NAV a lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes
  igazgatóságához eljuttatni. Ha a nyilatkozatot papíron nyújtja be, feltétlenül írja alá!

Az a magánszemély, aki 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult, visszajár a
2021-ben megszerzett jövedelemből levont adó, abban az esetben is, ha a családi
kedvezményt nem veszi igénybe, vagy nem maga veszi igénybe.

ADÓ-visszatérítésre jogosult
Családi kedvezmény érvényesítésére jogosult:

 • Az, aki családi pótlékra jogosult, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő,
  családi pótlékra nem jogosult házastársa
 • Várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa, aki 2021.12.31-ig betölti a
  várandósság 91. napját
 • Családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy)
 • Rokkantsági járadékban részesülő magánszemély
  Családi pótlékra jogosultak:
 • Saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti vagy örökbe fogadó szülője
 • Saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs
 • Szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt
  él, és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok
  Nyilvántartásában
  A szülővel közös háztartásban élő házastárs, élettárs, aki nem jogosult családi
  kedvezményre nem jogosult adó-visszatérítésre sem. A családi kedvezmény azonban
  megosztható az adóbevallásban.
  Az adó-visszatérítés összege:
 • Az összevont adóalapba tartozó jövedelem (az adóalap-kedvezmények levonása után
  megállapított) adóalapja után. Pl.: munkabér, költségtérítés, ingatlan bérbeadás
  jövedelme, egyéni vállalkozásból vagy őstermelőként szerzett jövedelem.
 • EKHO-s jövedelemmel rendelkező magánszemélynél, az EKHO-s jövedelem 9,5%-a
 • Kisadózónál a 2021-ben előírt KATA 25%-a
  Kedvezmények összege legfeljebb a 2020. decemberi adatok alapján számolt éves
  átlagbér, és a 15%-os adó szorzata ezer forintra kerekítve, azaz 809.000 Ft személyenként.
  Amennyiben 2021-ben a családi kedvezmény kimerítette a levonásra kerülő adóelőleget,
  ezért azt évközben a kifizető nem vonta le, akkor nincs mit visszatéríteni. Visszatérítésre
  csak a ténylegesen megfizetett adóelőleg kerülhet.

560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 10. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I.
törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

 1. A családi kedvezményre jogosult magánszemélyek többlet személyi jövedelemadó

kedvezménye

 1. § (1) Ha a magánszemély a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
  továbbiakban: Szja tv.) 29/A. § (3) bekezdése szerint – figyelemmel az Szja tv. 29/B. § (5)
  bekezdésére is – a 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult, akkor is, ha a
  családi kedvezményt nem veszi igénybe, vagy nem ő veszi igénybe (a továbbiakban:
  magánszemély), az Szja tv. szerinti összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után
  megállapított) adóalapja 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni részét a (2)
  bekezdés szerinti értékhatárig nem köteles megfizetni (a továbbiakban: kedvezmény).
  (2) A kedvezmény összege legfeljebb a 2020. év december hónapjára a Központi Statisztikai
  Hivatal által a teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett
  nemzetgazdasági szintű bruttó havi átlagkereset tizenkétszeresének az adó Szja tv. 8. § (1)
  bekezdése szerinti százaléka, ezer forintra kerekítve.
  (3) A kedvezmény összege ezer forint, ha a magánszemély összevont (az adóalap-
  kedvezmények levonása után megállapított) adóalapja 2021. évi adójának az
  adókedvezmények levonása utáni része legalább egy forint, de az ezer forintot nem éri el.
  (4) A kedvezményt az állami adó- és vámhatóság az Szja tv. 12/B. §-a szerinti, az
  adóhatóság által elkészített bevallási tervezetben (a továbbiakban: bevallási tervezet)
  érvényesíti, ha a rendelkezésére álló adatokból [ideértve a magánszemély (6) bekezdés
  szerinti nyilatkozatát és a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait is] a
  magánszemély jogosultsága megállapítható.
  (5) Ha a magánszemély a kedvezményt az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített
  bevallásában (a továbbiakban: bevallás) veszi igénybe, vagy azt a bevallási tervezet nem
  tartalmazza, a bevallásban, a bevallási tervezet kiegészítésében feltünteti
  a) valamennyi olyan – az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerinti kedvezményezett eltartottnak
  minősülő – eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre
  jogosult,

b) ha a jogosultság magzatra tekintettel illeti meg, jogosultságának e jogcímét,
c) a kedvezmény összegét és az annak kiutalásához szükséges adatokat (belföldi fizetési
számlaszámát vagy postai utalási címét) és
d) annak a magánszemélynek a nevét és adóazonosító jelét, aki ugyanarra a
kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre.
(6) A magánszemély a családi kedvezményre való jogosultságáról és az (1) bekezdés szerinti
kedvezmény alapján az őt megillető adóvisszatérítés kiutalásának teljesítéséhez szükséges
adatokról (belföldi fizetési számlaszám, postai utalási cím) 2021. december 31-ig elektronikus
úton vagy papír alapon nyilatkozatot tehet az állami adó- és vámhatóságnak. A
magánszemély a nyilatkozatban feltünteti
a) nevét, adóazonosító számát,
b) valamennyi olyan – az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerint kedvezményezett eltartottnak
minősülő – eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre
jogosult,
c) ha a jogosultság magzatra tekintettel illeti meg, jogosultságának e jogcímét és
d) annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett
eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre.
(7) A (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére előírt határidő elmulasztása a nyilatkozat
megtétele tekintetében jogvesztő, azonban az (1) bekezdés szerinti kedvezményre való
jogosultságot nem érinti.

 1. § (1) A kedvezményre az állami adó- és vámhatóság 2022. február 15-ig előleget utal ki
  abban az esetben, ha
  a) a magánszemély kedvezményre való jogosultsága az állami adó- és vámhatóság
  rendelkezésére álló adatok alapján megállapítható [ideértve a magánszemély 1. § (6)
  bekezdése szerinti nyilatkozatát és a veszélyhelyzetre tekintettel, a nemzetgazdaság
  stabilitásának fenntartása érdekében a személyijövedelemadó-bevallási tervezet
  összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges adatokról szóló 470/2021. (VIII. 6.)
  Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) szerint az állami adó- és vámhatóság
  részére teljesített adatszolgáltatásokat is],
  b) a kiutalás teljesítéséhez szükséges adatok (belföldi fizetési számlaszám vagy postai
  utalási cím) a magánszemély 1. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozata vagy a kormányrendelet
  szerinti adatszolgáltatás alapján rendelkezésre állnak, és
  c) a magánszemély az előleg kiutalásáig nem nyújtott be a 2021. évre vonatkozóan
  bevallást.
  (2) Ha a magánszemély 1. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozata és a kormányrendelet
  szerinti adatszolgáltatások alapján a kiutaláshoz szükséges adatok (belföldi fizetési
  számlaszám, postai utalási cím) ellentmondanak egymásnak, az állami adó- és vámhatóság az
 2. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat szerint teljesíti a kiutalást.
  (3) Az (1) bekezdés szerinti előleg összege a magánszemélytől a 2021. év tekintetében a
  kifizetők által levont személyi jövedelemadó előleg (a továbbiakban: szja előleg), de
  legfeljebb az 1. § (2) bekezdése és legalább az 1. § (3) bekezdése szerinti összeg.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerint megállapított előleggel szemben az állami adó- és
vámhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 76. §-a
szerinti visszatartási jogot nem gyakorolja. A kiutalt összeget az állami adó- és vámhatóság a
bevallási tervezetben, a magánszemély a bevallásában a kifizetők által levont adóévi
adóelőleget csökkentő tételként veszi figyelembe. Ha a kiutalt összeget a magánszemély
bevallása a kifizetők által levont adóévi adóelőleget csökkentő tételként nem tartalmazza, a
bevallást az állami adó- és vámhatóság az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. §-a szerint kijavítja.
(5) Ha a magánszemély a kedvezményre jogosult, és bármely okból az állami adó- és
vámhatóság a kedvezményre előleget nem utalt ki, a kedvezmény kiutalását az állami adó- és
vámhatóság
a) a bevallás benyújtását,
b) ha a bevallás kijavítása szükséges, a bevallás kijavítását vagy
c) a bevallási tervezet javítását, kiegészítését
követően az Art.-nak a visszatérítendő adóra vonatkozó szabályai szerint teljesíti, ha a
magánszemély ezt bevallásában, bevallási tervezetében kéri.

 1. § Az állami adó- és vámhatóság 2021. október 31-ig honlapján közzéteszi az 1. § (6)
  bekezdése és a 6. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételének rendjére vonatkozó
  tájékoztatását.
 2. Rendelkezés a személyi jövedelemadó meghatározott részéről
 3. § A magánszemély az Szja tv. 45. §-a szerinti rendelkezési jogosultságát az 1. § (1)
  bekezdése szerint őt megillető kedvezmény figyelembevétele nélkül megállapított összeg
  tekintetében gyakorolhatja. Az 1. § (1) bekezdése szerinti kedvezmény után a rendelkezési
  jogosultság mértékével megállapított összeg költségvetési támogatásként illeti meg a
  kedvezményezettet.
 4. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai szerint közterhet fizető,

gyermeket nevelő magánszemélyek kedvezménye

 1. § (1) Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a
  továbbiakban: Ekho tv.) szabályai szerint közterhet fizető, az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése
  szerint – figyelemmel az Szja tv. 29/B. § (5) bekezdésére is – a 2021. év bármely napján
  családi kedvezményre jogosult magánszemély, akkor is, ha a családi kedvezményt nem veszi
  igénybe, vagy nem ő veszi igénybe, a 2021. év tekintetében tőle levont egyszerűsített
  közteherviselési hozzájárulásnak (a továbbiakban: ekho) az Ekho tv. 9. §-a szerint személyi
  jövedelemadónak minősülő része (a továbbiakban: szja rész) tekintetében ekho-kedvezményre
  jogosult.
  (2) Az ekho-kedvezmény a magánszemélyt az 1. § (1) bekezdése szerinti kedvezményt követő
  sorrendben – a (3) bekezdés szerint – személyi jövedelemadó kedvezményként illeti meg, azzal,
  hogy ezek együttes összege nem haladhatja meg az 1. § (2) bekezdése szerinti értékhatárt.

(3) A (2) bekezdés alapján megállapított ekho-kedvezmény összegét a 2021. év tekintetében
a bevallásban, a bevallási tervezetben a kifizetők által levont szja előleget növelő tételként
kell figyelembe venni.
(4) A 2. § (1) bekezdése szerinti előleg részét képezi – a magánszemélytől a 2021. év
tekintetében levont szja előleget követő sorrendben – a 2021. évben a magánszemélytől levont
ekho szja-része, de összesen legfeljebb az 1. § (2) bekezdése szerinti összeg. Az előleg
tekintetében a 2. § (3)-(5) bekezdése rendelkezéseit alkalmazni kell.
(5) A magánszemély az 1. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát abban az esetben is
megteheti, ha kizárólag ekho-kedvezményre jogosult.

 1. A kisadózó vállalkozások tételes adója szerint közterhet fizető, gyermeket nevelő

kisadózók kedvezménye

 1. § (1) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi
  CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 7. §-a szerinti bejelentett kisadózó, ha a 2021. év
  bármely napján az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése – figyelemmel az Szja tv. 29/B. § (5)
  bekezdésére is – szerint családi kedvezményre lett volna jogosult, akkor a 2021. évre a rá
  tekintettel a kisadózó vállalkozást a Katv. 8. §-a szerinti összegben terhelő tételes adó 25
  százalékának visszatérítésére jogosult a (3) bekezdés rendelkezése szerint (a továbbiakban:
  visszatérítés). A visszatérítés összegének kiszámításakor a veszélyhelyzet ideje alatt egyes
  gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint meg nem
  fizetett tételes adó összege nem vehető figyelembe.
  (2) Ha a kisadózó a 2021. évre az 1. § szerinti kedvezményre és az 5. § szerinti ekho-
  kedvezményre is jogosult, az e § szerinti visszatérítésre olyan összegben jogosult, hogy az e §
  szerinti visszatérítés, valamint az 1. § szerinti kedvezmény és az 5. § szerinti ekho-kedvezmény
  összege az 1. § (2) bekezdése szerinti értékhatárt ne haladja meg. Az e § szerinti visszatérítés
  az 1. § szerinti kedvezményt és az 5. § szerinti ekho-kedvezményt követő sorrendben vehető
  figyelembe.
  (3) A kisadózót az e § alapján megillető visszatérítés – az (5) bekezdés szerint – személyi
  jövedelemadó kedvezményként illeti meg.
  (4) A visszatérítés a kisadózó Katv. 10. § (1) bekezdése szerinti ellátásra való jogosultságát
  nem érinti.
  (5) Az (1) és (2) bekezdés alapján megállapított visszatérítés összegét a 2021. év
  tekintetében a bevallásban, a bevallási tervezetben a kifizetők által levont szja előleget növelő
  tételként kell figyelembe venni.
  (6) A 2. § (1) bekezdése szerinti előleg részét képezi – a magánszemélytől a 2021. év
  tekintetében levont szja előleget és a 2021. évben a magánszemélytől levont ekho szja-részét
  követő sorrendben – az (1) bekezdés szerinti visszatérítés, de összesen legfeljebb az 1. § (2)
  bekezdése szerinti összeg. Az előleg tekintetében a 2. § (3)-(5) bekezdése rendelkezéseit
  alkalmazni kell.

(7) A kisadózó az őt megillető adóvisszatérítés kiutalásának teljesítéséhez 2021. december
31-ig elektronikus úton vagy papír alapon nyilatkozatot tehet az állami adó- és
vámhatóságnak.
A kisadózó a nyilatkozatban feltünteti
a) nevét, adóazonosító számát,
b) a kiutalás teljesítéséhez szükséges belföldi fizetési számlaszámát vagy postai utalási
címét,
c) valamennyi olyan – az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerint kedvezményezett eltartottnak
minősülő – eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre
jogosult lett volna, valamint, ha a jogosultság magzatra tekintettel illette volna meg, akkor
jogosultságának e jogcímét és
d) annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett
eltartottra tekintettel jogosult, vagy jogosult lenne a családi kedvezményre vagy az (1)
bekezdés szerinti visszatérítésre.
(8) Az állami adó- és vámhatóság a (7) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján abban az
esetben is elkészíti a kisadózó bevallási tervezetét, amely tartalmazza az e § szerinti
visszatérítés összegét, ha a kisadózó egyébként személyi jövedelemadó bevallásra nem lenne
köteles.
(9) Ha a kisadózó a (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot nem vagy késedelmesen nyújtja be, a
visszatérítést – figyelemmel a (2), (3) és (5) bekezdés rendelkezéseire – bevallásában veheti
igénybe abban az esetben is, ha személyi jövedelemadó bevallás benyújtására egyébként nem
köteles. A bevallásban a kisadózó feltünteti
a) a saját és az őt bejelentő kisadózó vállalkozás nevét (elnevezését), adóazonosító számát,
b) a rá tekintettel a kisadózó vállalkozást a 2021. évre terhelő tételes adó összegét,
c) a kiutalás teljesítéséhez szükséges belföldi fizetési számlaszámot vagy postai utalási
címet,
d) valamennyi olyan – az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerint kedvezményezett eltartottnak
minősülő – eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre
jogosult lett volna, ha a jogosultság magzatra tekintettel illette volna meg, jogosultságának e
jogcímét és
e) annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett
eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre vagy az (1) bekezdés szerinti
visszatérítésre.
(10) A nyilatkozat megtételére előírt határidő elmulasztása a nyilatkozat megtétele
tekintetében jogvesztő, az (1) bekezdés szerinti visszatérítésre való jogosultságot azonban nem
érinti.

 1. Az elhunyt magánszemélyre tekintettel érvényesíthető kedvezmény, visszatérítés
 2. § (1) Az elhunyt magánszemély házastársa vagy örököse az adózó családi kedvezményre
  való jogosultságára tekintettel járó, az elhunyt magánszemélyt az 1. § szerint megillető
  kedvezmény és az 5. § szerint megillető ekho-kedvezmény, valamint a 6. § szerint megillető

visszatérítés érvényesítését kérheti az adóhatóságtól, feltéve, hogy az elhunyt magánszemély
az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése szerint a 2021. év bármely napján családi kedvezményre volt
jogosult, vagy a 6. § szerinti visszatérítésre jogosultságot szerezhetett volna. A kérelemben
foglaltakról az állami adó- és vámhatóság az Art. szerinti soron kívüli adómegállapítási
eljárásban dönt, ideértve azt az esetet is, ha a kedvezmény, visszatérítés iránti kérelem
benyújtására a soron kívüli adómegállapítási eljárás lezárását követően kerül sor.
(2) Az (1) bekezdést a 2021. január 1-jén vagy ezt követően elhunyt magánszemélyt érintően
indult soron kívüli adómegállapítási eljárásban kell alkalmazni. Ha e rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban az adó- és vámhatóság rendelkezésére álló
adatok alapján az elhunyt magánszemélynek az 1. § szerinti kedvezményre és az 5. § szerinti
ekho-kedvezményre, valamint a 6. § szerinti visszatérítésre való jogosultsága megállapítható,
a kedvezményt, visszatérítést az adó- és vámhatóság a soron kívüli adómegállapítási
eljárásban hivatalból figyelembe veszi.

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.